Algemeen

Vraag Hoe blijf ik (ook als niet-AV-lid) op de hoogte van de jeugdraad?
Antwoord Dit kan heel handig door je in te schrijven op onze nieuwsbrief. Daarin vind je onder meer de verslagen van onze AV’s terug. Inschrijven kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/1bTc4qzceYdL0fLvHEP9fG3hoYVcdBEA99HaBPIq...). Daarnaast kan je ook steeds op onze site terecht: http://www.jeugdraad-oudenaarde.be.

Vraag Wat is de rol van de jeugdraad?
Antwoord De jeugdraad is een officiële adviesraad van de stad Oudenaarde. Als adviesraad brengen wij in de eerste plaats adviezen uit aan de stad en dit namens de Oudenaardse jeugd. Zo’n advies kan spontaan gegeven worden of op expliciete vraag van de stad. Onze werking omvat echter meer dan enkel het schrijven van deze adviezen: zo oganiseren wij ook verschillende activiteiten voor de Oudenaardse jeugd, zoals onze quiz, het ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging, onze JR-cup, etc. Tot slot staat de AV ook in voor de interne controle op de werking van de jeugdraad en de samenstelling van het DB.

Vraag Wie/wat is de jeugdraad?
Antwoord De jeugdraad bestaat uit verschillende ‘organen’ en personen. In de eerste plaats is er de Algemene Vergadering (kortweg ‘AV’, zie verder) waartoe ook het Dagelijks Bestuur (kortweg ‘DB’, zie verder) behoort. Tot slot maken ook de schepen van jeugd en de jeugdconsulente deel uit van de jeugdraad.

Vraag Hoe kan ik de jeugdraad bereiken?
Antwoord Dit gaat het gemakkelijkst met een mailtje aan jeugdraad@oudenaarde.be. Je mailtje komt automatisch bij de voorzit(s)ter, de ondervoorzit(s)ter en de jeugdconsulente terecht en wordt vervolgens door een van hen behandeld.

Algemene vergadering (‘AV’)

Vraag Wat is de Algemene Vergadering (AV)
Antwoord De AV is een vergadering die zo’n 6 à 7 keer per werkjaar samenkomt. Deze vergaderingen zijn niet enkel informatief (uitwisseling, evenementen, etc.), ook wordt er af en toe gestemd (over erkenningen, subsidiedossiers, etc.). Zo’n stemming gebeurt aan de hand van stemkaartjes. Voor aanvang van de stemming moet de groep of jeugdbeweging waarop de stemming betrekking heeft, de zaal verlaten. Vervolgens brengen de overige AV’ers hun stem uit. Na de stemming worden alle AV’ers er terug bijgehaald en krijgen ze de uitslag van de stemming te horen.

Vraag Wie heeft er stemrecht binnen de AV?
Antwoord Binnen de AV mogen volgende personen stemmen:
- Alle Oudenaardse jongeren tussen 16 en 30 jaar (1 stem per ‘geïnteresseerde jongere’)
- Jeugdverenigingen (1 stem per aanwezige vertegenwoordig(st)er, met een maximum van 2 stemmen per vereniging)
Wie mag NIET stemmen?
- Politici
- De secretaris van ambtswege (dit is de jeugdconsulent(e))
- Vertegenwoordigers van andere adviesraden

Vraag Wat doe ik hier?
Antwoord Als lid van de algemene vergadering ben je een doorgeefluik in twee richtingen: enerzijds kan je de jeugdraad op de hoogte brengen van problemen in je leefomgeving, anderzijds kan je op jouw beurt info en evenementen die op de AV passeren aan je jeugdvereniging, vriendengroep… doorgeven.

Vraag Help, ik heb dorst! Wat nu?
Antwoord Onze ‘Frisse Frits’ helpt je graag uit de nood! Uit deze frigo mag je ten allen tijde een drankje halen. Handig is om er voor de AV al een flesje uit te halen, maar ook tijdens de AV mag je er steeds iets uithalen (al stellen we enige subtiliteit hier natuurlijk wel op prijs ☺ ). Tot slot krijgt elke AV’er ook een drankbonnetje dat hij/zij achteraf in het jeugdhuis voor een drankje kan inruilen.

Vraag Wanneer komt de AV samen?
Antwoord Je vindt alle data op onze website (onder ‘Jeugdraad Oudenaarde’ en vervolgens ‘kalender’) alsook op het einde van elke nieuwsbrief.

Vraag Hoe kan ik zelf iets agenderen op de AV?
Antwoord Door de voorzit(s)ter hierover aan te spreken of door een mailtje te sturen naar jeugdraad@oudenaarde.be.

Vraag Kan ik op de AV reclame maken voor mijn evenement?
Antwoord Jazeker, we hebben daar zelfs een speciaal ‘kalenderrondje’ voor in het leven geroepen. Net als het variarondje valt dit aan het einde van de AV. Ligt je evenement al vast van in september? Laat dit ons dan voor 15 september weten, dan kan vermelden we het ineens ook op de JR-kalender, een speciale kalender-op-posterformaat met evenementen van en voor de Oudenaardse jeugd! (Nieuw van dit werkjaar! Steeds te verkrijgen in het Jotie!).

Dagelijks bestuur (‘DB’)

Vraag Wat is het Dagelijks Bestuur en wat doet het?
Antwoord Het DB kan je zien als een soort ‘kerngroep’ die de jeugdraad draaiend houdt. Volgens de statuten staat het DB in voor
- het vastleggen van de jaarplanning
- het voorbereiden van de AV’s
- het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit beslissingen
- het oprichten van werkgroepen
- het organiseren van activiteiten (i.s.m. de werkgroepen)
- het formuleren van adviezen aan de stad (na bekrachtiging door de AV)
- de interne en externe communicatie
- het tot stand brengen van overleg en de opvolging ervan

Vraag Wie maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur?
Antwoord Tot het DB kunnen zowel geïnteresseerde jongeren behoren als jongeren die zelf uit een vereniging komen of er nog in zitten. Bij aanvang van elk werkjaar kunnen geïnteresseerden uit de AV zich kandidaatstellen voor het DB. De samenstelling van en taakverdeling binnen het DB worden jaarlijks ter goedkeuring aan de AV voorgelegd. Het DB mag maximaal voor 1/5 uit afgevaardigden van eenzelfde jeugdwerking bestaan.

Vraag Welke functies zijn er binnen het Dagelijks Bestuur?
Antwoord Er zijn vijf vaste functies binnen het DB:
- De voorzitter nodigt de leden van de AV en het DB uit, leidt de vergaderingen van de AV en het DB en schrijft de adviezen aan de stad.
- De ondervoorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens taken over
- De penningsmeester volgt de rekeningen op, maakt de eindbalans van het boekjaar en legt een voorstel van begroting voor
- De secretaris notuleert de vergaderingen
- De secretaris van ambtswege is lasthebber van de rekeningen, onder toezicht van de penningmeester, en staat in voor de administratieve en pedagogische ondersteuning van de jeugdraad.
Verder kent het DB doorgaans ook een materiaalmeester, een pr-verantwoordelijke, een social-mediamanager, een grafisch designer, iemand die de andere Oudenaardse adviesraden opvolgt en enkele leden (DB’ers zonder specifieke functie).

Vraag Hoelang blijft iemand in het DB?
Antwoord Aan het mandaat van een DB-lid komt een einde wanneer hij/zij
- zelf ontslag neemt
- niet langer voldoet aan de bepalingen uit de statuten
- 4 opeenvolgende keren afwezig is zonder geldige reden

Allerlei

Vraag Waarom organiseert de Jeugdraad geen galabal, cantus, fuif, kampvuuravond, colorrun, kroegentocht, of iets dergelijks?
Antwoord De Jeugdraad organiseert enkel evenementen die voortvloeien uit of kaderen in een van haar twee doelstellingen. Dit zijn enerzijds het uitbrengen van adviezen aan de stad Oudenaarde en anderzijds het samenbrengen van de Oudenaardse jeugd en het ondersteunen van de werking van en de samenwerking tussen de Oudenaardse jeugdbewegingen. Bovenstaande en andere evenementen zullen dus enkel door de Jeugdraad worden georganiseerd wanneer ze kaderen in het uitbrengen van een advies of wanneer overtuigend kan worden gemotiveerd dat ze een meerwaarde vormen voor het Oudenaards jeugdwerk, met het oog op het samenbrengen van en het (op een positieve manier) bevorderen van de contacten tussen de Oudenaardse jeugd.

Vraag Waar kan ik als vrijwilliger in het Oudenaards jeugdwerk terecht met al mijn vragen over administratie en allerhande formulieren?
Antwoord Met al deze vragen helpt de Oudenaardse jeugddienst je graag met raad en daad verder! Je vindt de jeugddienst in de Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde. Ze zijn ook steeds bereikbaar via mail (jeugdcentrum@oudenaarde.be) en op volgend telefoonnummer: 055/33.44.90. De website van de jeugddienst is momenteel offline, maar ook daar zijn doorgaans heel wat formulieren en info te vinden.

Vraag Vergadert de AV altijd in de groene zaal van het Jotie?
Antwoord Doorgaans wel maar niet altijd. Zo kan het zijn dat de agenda van de aV of een dossier uit de actualiteit zich er ideaal toe leent om ook eens op verplaatsing te vergaderen. In het verleden waren we zo bijvoorbeeld al te gast in de nieuwe lokalen van KSA Oudenaarde en aan de Donkvijver.

Vraag Waarom brengt de Jeugdraad geen app uit?
Antwoord Deze vraag werd reeds meermaals op het DB behandeld. Hoewel men verschillende voordelen en functies kan bedenken voor zo’n app, overheerste uiteindelijk de bedenking dat onze werking niet constant genoeg is om zo’n app interessant en populair genoeg te houden. Dit nog los van de tijd en energie die deze app van een kleine (vrijwilligers)organisatie als ons DB zou eisen.